Kto zatwierdza organizację ruchu?

Każda większa inwestycja drogowa wymaga zaangażowania specjalistycznych firm projektowych, takich jak https://mzmartech.pl/. Zadaniem projektanta jest opracowanie tymczasowej lub stałej koncepcji organizacji ruchu, którą następnie opiniują stosowne organy. Kto zatwierdza organizację ruchu w Polsce? Poznaj odpowiedzi.

Projekt zmiany ruchu drogowego na drogach krajowych: kto zatwierdza?

Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, każdy inwestor albo podmiot przez niego upoważniony musi złożyć dokumentację projektową zmian ruchu do lokalnego oddziału GDDKiA. Projekt można złożyć do właściwej siedziby GDDKiA osobiście albo pocztą tradycyjną.

Personel GDDKiA jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności wniosku zmiany ruchu na drodze krajowej. Następnie kompletna dokumentacja przekazywana jest dalej, do podmiotu właściwego, czyli zarządcy drogi lub innych organów, odpowiedzialnych za jej utrzymanie. Jeśli remont lub przebudowa drogi dotyczy terenów miejskich, projekt organizacji ruchu zatwierdza wówczas burmistrz, prezydent lub upoważniona jednostka.

Drogi wojewódzkie, gminne i powiatowe: kto decyduje o organizacji ruchu?

Na drogach wojewódzkich, gminnych i powiatowych organami zatwierdzającymi dokumentację i wnioski biur projektowych, takich jak https://mzmartech.pl/, są: marszałek albo starosta danego powiatu. Decyzja pozytywna i akceptacja zmian w organizacji ruchu na drodze gminnej lub wojewódzkiej poprzedzona jest skrupulatną analizą proponowanych rozwiązań i opinii specjalistów.

Po wydaniu decyzji i przyjęciu projektu organizacji ruchu organ zarządzający drogą rozpoczyna współpracę z inwestorem lub upoważnioną firmą projektową. Na każdym etapie realizacji remontu lub przebudowy marszałek lub starosta ma prawo kontrolować zgodność realizowanych prac z założeniami projektowymi oraz przyjętymi ustaleniami.

Author: wody.edu.pl